Logo for Istvan BierfaristoLa Zne Hajkoj de Istvan Bierfaristo

hejmo
historio
hajkoj
legendoj
prelegoj
varoj

La Ŝparema Patro

Waterfall

Iam estis bela fraŭlino. Ŝiaj haroj estis longaj kaj brilaj, ŝia haŭto estis mola kaj glata, ŝiaj okuloj estis pensemaj kaj afablaj, kaj ŝiaj mamoj estis grandaj, rondaj, firmaj, kaj ĉiele perfekte formitaj.

Tri junuloj de ŝia vilaĝo amindumis ŝin. La patro tre deziris elekti bonan edzon, sed ĉiu ŝajnis egale taŭga. Li decidis, ke li devus uzi ruzon. Do, li devigis la fraŭlinon resti en la domo dum kelkaj tagoj, ĝis la vilaĝanoj suspektis, ke ŝi estas malsana. Tiam, li sendis tri amikoj al la tri junuloj, kun la sama mesaĝo: "La fraulino mortis. Mi petas de vi, iom da mono por funebra ceremonio."

La unua junulo diris, "Ŝi ne estas mia edzino, kaj mi ne havas sufiĉan monon por doni ĝin al ne-parencoj."

La dua junulo diris, "La patro ja estas avara, ĉu? Eble mi eskapis tre malbonan bopatron, per la frua morto de la belulino."

Sed la tria junuloj kriis kvazaŭ pro dolorego kaj rapidis al la domo de la fraũlino. Tie, li premis la monujon en la manon de la patro kaj diris, "Kia domaĝo! Via bela filino mortis tro frue! Jen—mono por funebro."

Tiam la patro diris, "Filino mia, jen via edzo!" Kaj la belulino eliris el ŝia ĉambro, tute sana.

La junulo, vidante la promenantan korpon de la morta fraŭlino, tuj konstatis, ke li vidis zombion. Per bastonon, li forte batis ŝin je la kapo mulfoje. Kiam la patro provis haltigi la atakon, la junulo same batis lin.

Ekde tiu tago, tuta vilaĝanaro nomis lin "Mortiganto de Zombioj," kaj kantis pri liaj forto kaj kuraĝo ĝis la fino de lia vivo.


There once was a beautiful girl. Her hair was long and shiny, her skin was soft and smooth, her eyes were thoughtful and friendly and her breasts were large, round, firm, and perfectly formed.

Three young men from her village courted her. Her father wished to select the best husband, but each seemed equally appropriate. He decided that he needed to use a ruse. So, he made the young woman stay in the house for several days, so that the whole village would think she was sick. Then, he sent three friends to the three young men with the same message: "The young woman has died. I ask you to provide some money for her funeral."

The first young man said, "She is not my wife, and I don't have enough money to give it to strangers."

The second young man said, "The father sure is greedy. Maybe I'm lucky I dodged an inlaw like that through the untimely death of the intended."

But the third young man cried out as though in agony and ran to the house of the young woman. He pressed his wallet into the hand of the father and said, "What a pity! Your beautiful daughter died too soon. Here is money for her funeral."

Then the father said, "My daughter, here is your husband!" And the young woman came out of her chamber completely healthy.

The youth, seeing the walking corpse of the dead woman, immediately realized he was seeing a zombie. With a stick, he began beating her about the head over and over. When the father intervened, the young man struck him as well.

From that day forward, the whole village called him "Zombie Killer" and sung the praises of his strength and courage to the end of his days.


Valid HTML 4.01!

zne

© 2002 Steven D. Brewer & Philip M. Brewer.

Por demandoj pri ĉi aferoj, epoŝtu al bierfaristo@comcast.net.